1. ข้อมูลที่ท่านให้กับทางเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง โดยทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด หากท่านป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ทางเราจะไม่จัดทำตามคำขอของท่าน
The data that you enter must be real data and we will keep it in secret. If you enter incorrect data, then we may be not approve your registration.
2. ไม่นำบริการที่ได้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เสื่อมเสีย และทำลายความมั่นคงของประเทศ
Users are not authorized to use services in illegal act, Criminal , Against the Law in any Countries.
3. ไม่อนุญาตให้ทำเว็บไซต์ประเภทซอฟท์แวร์ Adults, Crack, Hack, Download Program .exe , MP3, Chat/IRC และละเมิดลิขสิทธิ์
Not allowed to build website about Adults, Crack, Hack, Download Program .exe , MP3, Chat/IRC and Piracy Software.
4. ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปทำการแบ่งขาย โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา (ยกเว้น Reseller, Dedicated, Colocation)
Not allowed to resell Hosting Space to any persons without expressed permision from us.
5. ไม่อนุญาตให้รัน scripts ที่มีผลกระทบต่อ CPU ของ Server ในอัตราที่สูง หรือรบกวนการทำงานของ Server
Not allowed to heavy scripts on our server.
6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการกับท่าน หากเราตรวจพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
We reserved the rights to cancel services due to not abiding by the Rules.
7. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเว็บไซด์ ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายอีเมล์ภายใต้โดเมนท่านแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัทของท่าน
Not allowed to Hosting Communities (including Free Web and Free E-mail Services).
8. ทางเราให้บริการสำหรับฝากหรือวางข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต
We allow you to put and store the webpage, database, email. But we do not quarantee for your loss of any informations.
9. การตัดสินของทางเราถือเป็นสิ้นสุด
All proposed Websites will be put under final consideration.